Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft het recht om zijn verplichtingen op te
 • schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding
  of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van .
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

 

Transportkosten


Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.