Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
  fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
  kaartjes
 3. het product is nog niet gebruikt
 4. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Klachten

 1. De klant dient een door geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
  tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomstmocht verwachten, dan dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand naconstatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat gehoudenkan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.